______________________________________

Како правилно да се разбере и работи научното новинарство

Општата дефиниција за научно новинарство е дека тоа е известување за вести, информации, приказни на теми поврзани со науката, а наменети за општата јавност, на едноставен и разбирлив начин за да може публиката да сфати за што точно се работи. Точноста на таквите информации, приказните поткрепени со факти и релевантни извори се можеби најважните компоненти […]

______________________________________

Објаснувачко новинарство за настаните да добијат контекст

Објаснувачкото новинарство е концепт кој на новинарството генерално му дава една нова, модерна димензија во деталното објаснување на информациите и на приказните и најважно, им дава контекст на тие информации, вести, приказни со цел корисниците, односно публиката подобро да ги разберат. Во суштина објаснувачкото новинарство е структурирано новинарство кое дава некаков контекст. Посебно, кога се […]

______________________________________

Дигитално раскажување на приказни за големо општествено влијание

Квалитетот на содржината онлајн се подобри во последните 10-15 години заради потребата редакциите да најдат нови начини на известување и „пакување“ на дигиталните облици на известување. Заради потребата на публиката содржината да биде што повеќе визуелна, кратка, но суштинска и желбата да биде вклучена, ангажирана на некој начин. А, најмногу заради развојот на технологијата, постоењето […]